Klauzula informacyjna dot. monitoringu wizyjnego

w Pracowni Psychologicznej i Terapeutycznej SuperEgo


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), informuję, że:

1) administratorem systemu monitoringu jest Pracowania Psychologiczna i Terapeutyczna SuperEgo z siedzibą w Krapkowicach przy ul. Juliusza Słowackiego 11/4 („Administrator”);

2) celem przetwarzania danych osobowych jest ochrona mienia oraz zapewnienie bezpieczeństwa pracowników na terenie Pracowni;

3) podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit f) RODO – prawnie uzasadniony interes administratora, tj. zapewnienie względów bezpieczeństwa, wykorzystanie służy do monitorowania pomieszczeń przed nieautoryzowanym dostępem, co umożliwia przepis art. 222 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy;

4) monitoring obejmuje powierzchnię korytarza wewnętrznego przy drzwiach wejściowych do Pracowni, stanowiący część siedziby;

5) w związku z przetwarzaniem danych w ww. celu, dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora,

z którymi Administrator ma zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych lub podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa;

6) zebrane dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;

7) zebrane dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,

w tym profilowaniu;

8) dane z monitoringu są przechowywane przez okres nieprzekraczający 1 tygodnia od dnia nagrania;

9) osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo żądania:

a) dostępu do danych osobowych,

b) ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

c) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją;

10) osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

11) w celu skorzystania ze swoich praw prosimy o kontakt z Administratorem.