Mediacje

Mediacje są dobrowolnym i poufnym procesem dochodzenia do rozwiązania konfliktu w towarzystwie osoby bezstronnej i neutralnej zwanej mediatorem.

Mediator jest to osoba pośrednicząca w sporze, mająca na celu pomóc (dwóm lub więcej) stronom w osiągnięciu ich własnego, wzajemnie akceptowalnego porozumienia. Mediator nie ma władzy podejmowania decyzji merytorycznych.

CEL MEDIACJI

Mediacja ma za zadanie pomóc stronom w dojściu do wspólnego porozumienia, pokazanie, iż rozmowa o problemach jest zawsze możliwa oraz że wzięcie pod uwagę potrzeb drugiej strony wcale nie musi oznaczać wyrzeczeń z mojej strony.

Jednym z głównych zadań mediacji jest stworzenie osobom warunków do podjęcia rozmowy.

Mediator jako osoba neutralna i bezstronna dba o dobry klimat spotkania, umożliwia stronom skupienie się na problemach z jakimi zgłosiły się na mediację oraz stwarza pole do konkretnych ustaleń satysfakcjonujących obie strony sporu tak, aby żadna ze stron nie czuła się przegrana.

KORZYŚCI Z MEDIACJI

- szybkie rozwiązanie sporu,

- porozumienie biorące pod uwagę potrzeby i oczekiwania każdej ze stron (co nie ma miejsca w sporach, które rozstrzyga Sąd),

- obustronna satysfakcja,

- niższe koszty w porównaniu np. z procesem sądowym,

- zaprzestanie ponoszenia kosztów emocjonalnych związanych z istniejącym konfliktem na skutek jego rozwiązania,

- poczucie własnej skuteczności (to strony wypracowują wspólnie rozwiązanie, mediator nie sugeruje rozwiązań),

- całkowita poufność mediacji.

DLA KOGO MEDIACJE?

- dla osób chcących skrócić czas trwania sporu,

- dla osób gotowych do podjęcia rozmowy z drugą stroną konfliktu a gdzie wysoki poziom nasycenia emocjami nie pozwala na porozumienie „we dwoje”,

- dla osób chcących uniknąć kosztownych rozwiązań np. procesu sądowego,

- dla osób chcących się porozumieć a nie udowadniać swoje racje,

- dla osób pozostających w stałym kontakcie, którym zależy na dobrych relacjach np. rodzice po rozwodzie,

- dla wszystkich osób, które uważają iż obecność neutralnej i bezstronnej osoby trzeciej może pomóc w rozwiązaniu sporu.