Mediacje są dobrowolnym i poufnym procesem dochodzenia do rozwiązania konfliktu w towarzystwie osoby bezstronnej i neutralnej zwanej mediatorem.

Mediator jest to osoba pośrednicząca w sporze, mająca na celu pomóc (dwóm lub więcej) stronom w osiągnięciu ich własnego, wzajemnie akceptowalnego porozumienia. Mediator nie ma władzy podejmowania decyzji merytorycznych.

CEL MEDIACJI

Mediacja ma za zadanie pomóc stronom w dojściu do wspólnego porozumienia, pokazanie, iż rozmowa o problemach jest zawsze możliwa oraz że wzięcie pod uwagę potrzeb drugiej strony wcale nie musi oznaczać wyrzeczeń z mojej strony.

Jednym z głównych zadań mediacji jest stworzenie osobom warunków do podjęcia rozmowy.

Mediator jako osoba neutralna i bezstronna dba o dobry klimat spotkania, umożliwia stronom skupienie się na problemach z jakimi zgłosiły się na mediację oraz stwarza pole do konkretnych ustaleń satysfakcjonujących obie strony sporu tak, aby żadna ze stron nie czuła się przegrana.

Mediacje

KORZYŚCI Z MEDIACJI

 • Szybkie rozwiązanie sporu
 • Porozumienie biorące pod uwagę potrzeby i oczekiwania każdej ze stron (co nie ma miejsca w sporach, które rozstrzyga Sąd)
 • Obustronna satysfakcja
 • Niższe koszty w porównaniu np. z procesem sądowym
 • Zaprzestanie ponoszenia kosztów emocjonalnych związanych z istniejącym konfliktem na skutek jego rozwiązania
 • Poczucie własnej skuteczności (to strony wypracowują wspólnie rozwiązanie, mediator nie sugeruje rozwiązań)
 • Całkowita poufność mediacji

DLA KOGO MEDIACJE?

 • Dla osób chcących skrócić czas trwania sporu,
 • Dla osób gotowych do podjęcia rozmowy z drugą stroną konfliktu a gdzie wysoki poziom nasycenia emocjami nie pozwala na
  porozumienie „we dwoje”,
 • Dla osób chcących uniknąć kosztownych rozwiązań np. procesu sądowego,
 • Dla osób chcących się porozumieć a nie udowadniać swoje racje,
 • Dla osób pozostających w stałym kontakcie, którym zależy na dobrych relacjach np. rodzice po rozwodzie,
 • Dla wszystkich osób, które uważają iż obecność neutralnej i bezstronnej osoby trzeciej może pomóc w rozwiązaniu sporu.