Diagnoza psychologiczna polega na opisie nieprawidłowości zachowania w różnorodnych sytuacjach życiowych, odkryciu powodów oraz ustaleniu stopnia udziału mechanizmów psychologicznych, organicznych lub środowiskowych w tworzeniu się tych zaburzeń.

Celem diagnozy psychologicznej jest przygotowanie wstępnych informacji i zaleceń do terapii a także (jeżeli istnieje taka konieczność) stworzenie opinii psychologicznej dla celów diagnostycznych, orzeczniczych, dla potrzeb różnych instytucji.

Do celów diagnostycznych używa się następujących metod:

  • obserwacji,
  • wywiadu,
  • rozmowy,
  • testów psychologicznych.

Pierwsze trzy służą do postawienia hipotezy odnośnie źródeł nieprawidłowości w funkcjonowaniu osoby badanej.

Testy psychologiczne natomiast służą do weryfikacji postawionej hipotezy oraz pozwalają określić poziom badanej funkcji/czynności, a tym samym ustalić charakterystykę/profil funkcjonowania badanej osoby.

Diagnoza

Jak wygląda diagnoza psychologiczna?

Diagnoza psychologiczna polega na opisie nieprawidłowości zachowania w różnorodnych sytuacjach życiowych, odkryciu powodów oraz ustaleniu stopnia udziału mechanizmów psychologicznych, organicznych lub środowiskowych w tworzeniu się tych zaburzeń. Diagnoza psychologiczna to ocena mocnych i słabych stron badanego. Ma na celu wykrycie i postawienie hipotezy odnośnie źródeł nieprawidłowości w funkcjonowaniu takiej osoby.

Celem diagnozy psychologicznej jest przygotowanie wstępnych informacji i zaleceń do terapii, a także (jeżeli istnieje taka konieczność) stworzenie opinii psychologicznej dla celów diagnostycznych, orzeczniczych, dla potrzeb różnych instytucji.

Diagnoza psychologiczna to:

  • Przygotowanie opisu stanu pacjenta. Jego możliwości funkcjonowania w życiu codziennym
  • Wykrycie potencjalnych objawów chorobowych związanych z ludzką psychiką
  • Ocena osobowości – mocnych i słabych stron badanego
  • Możliwość odpowiedzi na pytanie czy badany potrzebuje pomocy w postaci leczenia
  • Precyzyjne ustalenie potencjalnych zaburzeń
  • Diagnoza psychologiczna – metody

Metody diagnozy psychologicznej różnią się w zależności od natury. Na przykład obserwacja, wywiad i rozmowa służą do postawienia hipotezy odnośnie źródeł nieprawidłowości w funkcjonowaniu osoby badanej. Testy psychologiczne natomiast służą do weryfikacji postawionej hipotezy i pozwalają określić poziom badanych czynności bądź funkcji, a tym samym ustalić charakterystykę i profil funkcjonowania badanej osoby.

Za pomocą tych metod psycholog jest w stanie określić i odkryć mechanizmy potencjalnych zaburzeń. Z pomocą tych informacji specjalista jest w stanie przygotować materiał informacyjny, który pozwala ustalić zalecenia terapeutyczne.

Diagnoza psychologiczna dla dzieci

Psycholog dziecięcy to osoba, do której udają się rodzice, podejrzewający o rozwijające się problemy u swojej pociechy. Psycholog dla dzieci może wykorzystać znane mu techniki do postawienia specjalistycznej diagnozy z użyciem wybranych przez niego testów psychologicznych, mających za zadanie zmierzyć funkcje poznawcze, rozwój emocjonalny i społeczny. W ten sposób może wydać opinię, która jest pomocna przy dalszym postępowaniu i spotkaniach.

Diagnoza psychologiczna dla różnych grup zawodowych

Diagnozie psychologicznej stawianej przez profesjonalistę poddają się kandydaci do pracy w różnych zawodach (na przykład urzędnicy, sędziowie, ochroniarze itp.). Psycholog wówczas ma za zadanie zbadać funkcje poznawcze, odporność na stres, poziom lęku i agresji oraz osobowość badanego. Odpowiedzi na stawiane pytanie pozwalają stworzyć profil kandydata i również w tym wypadku psycholog bazuje na sprawdzonych metodach działania – obserwacja, wywiad, rozmowa i testy psychologiczne.