Diagnoza psychologiczna

Diagnoza psychologiczna polega na opisie nieprawidłowości zachowania w różnorodnych sytuacjach życiowych, odkryciu powodów oraz ustaleniu stopnia udziału mechanizmów psychologicznych, organicznych lub środowiskowych w tworzeniu się tych zaburzeń.

Celem diagnozy psychologicznej jest przygotowanie wstępnych informacji i zaleceń do terapii a także (jeżeli istnieje taka konieczność) stworzenie opinii psychologicznej dla celów diagnostycznych, orzeczniczych, dla potrzeb różnych instytucji.

Do celów diagnostycznych używa się następujących metod:

  • obserwacji,
  • wywiadu,
  • rozmowy,
  • testów psychologicznych.

 

Pierwsze trzy służą do postawienia hipotezy odnośnie źródeł nieprawidłowości w funkcjonowaniu osoby badanej.

Testy psychologiczne natomiast służą do weryfikacji postawionej hipotezy oraz pozwalają określić poziom badanej funkcji/czynności, a tym samym ustalić charakterystykę/profil funkcjonowania badanej osoby.