Pozwolenie na broń można otrzymać po spełnieniu kilku obowiązków, wśród których kluczową kwestią stanowią badania psychologiczne. Pracownia Supergo wykonuje badania:

 • osób starających się lub posiadających pozwolenie na posiadanie broni  (Dz. U. 99.53.549)
 • osób prowadzących działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym. (Dz. U. 01.67.679)
 • osób rozprowadzających oraz przechowujących w ramach działalności gospodarczej materiały wybuchowe przeznaczone do użytku cywilnego (Dz. U. 02.117.1007)

Podstawa prawna:

 • Ustawa o broni i amunicji  z dnia 21 maja 1999 r. (Dz. U. Nr 53, poz. 549 z późniejszymi zmianami).

A także badania psychologiczne dla osób ubiegających się o pozwolenie posiadania broni w celach:

 • łowieckich
 • sportowych
 • kolekcjonerskich
 • pamiątkowych
 • szkoleniowych

Pozwolenie na broń

Jak zdobyć pozwolenie na broń?

Żeby ubiegać się o pozwolenie na broń, należy spełnić kilka istotnych warunków i nie są to rzeczy błahe. To nie tylko egzaminy i związane z tym koszty, ale także posiadanie zdolności fizycznej i przede wszystkim psychologicznej, potwierdzone przez orzeczenie lekarskie i psychologiczne. O czym jeszcze należy pamiętać i ostatecznie jak uzyskać pozwolenie na broń?

Pozwolenie na broń 2022 – warunki:

Przepisy odnośnie posiadania broni reguluje ustawa o broni i amunicji (dn. 21 maja 1999 r.), a zatem każda ubiegająca się osoba musi spełnić kilka kluczowych warunków:

 • Ukończony 21 rok życia (lub 18 rok w przypadku broni sportowej lub myśliwskiej na wniosek szkoły lub organizacji sportowej)
 • Stały pobyt na terenie Rzeczpospolitej Polskiej
 • Zdolność fizyczna i psychiczna do posługiwania się bronią stwierdzona przy pomocy orzeczenia lekarskiego i psychologicznego
 • Wnioskodawca nie może stanowić zagrożenia dla samego siebie, porządku i bezpieczeństwa publicznego. Musi przedstawić również ważną przyczynę posiadania broni
 • Wnioskodawca musi wykazać się brakiem zaburzeń psychicznych, psychologicznych oraz brakiem ograniczeń w sprawności psychofizycznej, brakiem uzależnień od alkoholu i substancji psychoaktywnych
 • Wnioskodawca nie może być skazany prawomocnym orzeczeniem sądu za przestępstwo umyślne

Badanie psychologiczne na pozwolenie na broń – jak wygląda?

Ogólne badania na broń to przede wszystkim ocena stanu zdrowia wnioskodawcy ubiegającego się o pozwolenie. W tym wypadku bada się układ nerwowy, narządy wzroku, słuchu i równowagi oraz układ ruchu. Ocenia się również stan psychologiczny takiej osoby. Jaki wygląda badanie psychologiczne na broń w 2022 roku?

Badania na broń z zakresu psychologii mają na celu wykluczyć zaburzenia funkcjonowania tejże sfery. Obejmują one ocenę świadomości intelektualnej, osobowości oraz poziomu dojrzałości społecznej i emocjonalnej. W trakcie badań psycholog ocenia poziom przygotowania umysłowego i innych, z uwzględnieniem funkcjonowania w sytuacjach trudnych.

Badania psychologiczne na broń trwają około godziny i od razu po nich przekazywana jest informacja o wynikach. Badania takie przeprowadzane są wyłącznie przez wykwalifikowanych psychologów na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dn. 17 grudnia 2015 r. Orzeczenie psychologiczne to obok orzeczenia lekarskiego drugi dokument niezbędny przy staraniu się o pozwolenie na posiadanie broni.