Badania psychologiczne

Badania psychologiczne określonych grup zawodowych

Badania psychologiczne grup zawodowych:

 • inspektorów transportu drogowego (Dz. U. 01.125.1371)
 • detektywów (Dz. U. 04.121.1265)
 • strażników gminnych/miejskich (Dz. U. 2010r. nr 150 poz.1012)
 • pracowników ochrony fizycznej (Dz. U. 2013 poz. 855.)

Osoby kandydujące do objęcia urzędu sędziego lub na inne stanowiska z wymogiem badań według zasad dotyczących kandydatów do urzędu sędziego

Podstawy prawne
– Ustawa z dnia 27.07.2001 Prawo o ustroju sądów powszechnych. Dziennik Ustaw z 2001 r. nr 98, poz. 1070.
– Rozporządzenie Ministra sprawiedliwości z dnia 28.03.2002 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych kandydatów do objęcia urzędu sędziego – Dziennik Ustaw z 2002 r. nr. 26, poz. 263)

 • Sędziowie
 • Kuratorzy
 • Komornicy
 • Prokuratorzy
 • Syndycy
 • Asesorzy

Pozwolenia na broń nie wydaje się osobom:

 • nie mającym ukończonych 21 lat. Wyjątek – osoby, które ukończyły 18 lat a nie przekroczyły 21, mogą starać się o pozwolenie na broń na wniosek właściwego ZO PZŁ (Ustawa o broni i amunicji Dz. U. z 1999 r. Nr 53, poz. 549 z późniejszymi zmianami).
 • z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111, poz. 535, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 113, poz. 731, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i z 1999 r. Nr 11, poz. 95), lub o znacznie ograniczonej sprawności psychofizycznej.
 • wykazującym istotne zaburzenia funkcjonowania psychologicznego.
 • uzależnionym od alkoholu lub od substancji psychoaktywnych.
 • nie posiadającym miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 • co do których istnieje uzasadniona obawa, że mogą użyć broni w celach sprzecznych z interesem bezpieczeństwa lub porządku publicznego, w szczególności skazanym prawomocnym orzeczeniem sądu za przestępstwo z użyciem przemocy lub groźby bezprawnej, albo wobec, których toczy się postępowanie karne o popełnienie takiego przestępstwa (Ustawa o broni i amunicji Dz. U. z 1999 r. Nr 53, poz. 549 z późniejszymi zmianami).

Badanie psychologiczne sędziów

Jak wygląda badanie psychologiczne detektywów i pracowników ochrony?

Grupa zawodowa zajmująca się ochroną fizyczną i zabezpieczeniem technicznym (detektywi, ochroniarze), musi poddać się ocenie psychologicznej prowadzonej przez specjalistę. Badania te mają na celu wykluczenie zaburzeń funkcjonowania psychicznego. W trakcie nich następuje określenie poziomu rozwoju intelektualnego, opis cech z uwzględnieniem funkcjonowania w trudnych sytuacjach oraz określenie poziomu dojrzałości.

Zakres tych badań może zostać również rozszerzony, jeśli specjalista przeprowadzający wywiad uzna to za stosowne. Na podstawie tych badań psycholog wydaje orzeczenie psychologiczne, czyli dokument umożliwiający staranie się lub utrzymanie posady w wyżej wymienionych zawodach.

Jak wygląda badanie psychologiczne sędziów, prokuratorów, kuratorów, komorników i asesorów?

Każdy ubiegający się o urząd sędziego (lub innego związanego z tym zagadnieniem stanowiska, w tym prokuratorów, kuratorów, komorników i asesorów), w związku z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 września 2014 roku w sprawie badań lekarskich i psychologicznych kandydatów na sędziego, musi posiadać odpowiednie zaświadczenie o zdolności do pełnienia tego obowiązku. Wśród tych badań (oprócz medycyny pracy) znajdują się badania psychologiczne, podczas których specjalista ocenia ogólny stan psychiczny.

Podczas badania psycholog określa cechy osobowości ze szczególnym naciskiem na umiejętności poznawcze oraz społeczne. Sprawdza, czy kandydat posiada umiejętność samodzielnej oceny sytuacji i podejmowania decyzji, czy jest odporny na stres. Na podstawie tych badań odbywa się weryfikacja i wydawane jest zaświadczenie.