Badania psychologiczne określonych grup zawodowyc

Badanie psychologiczne grup zawodowych:

 • inspektorów transportu drogowego (Dz. U. 01.125.1371)
 • detektywów (Dz. U. 04.121.1265)
 • strażników gminnych/miejskich (Dz. U. 2010r. nr 150 poz.1012)
 • pracowników ochrony fizycznej (Dz. U. 2013 poz. 855.)

Osoby kandydujące do objęcia urzędu sędziego lub na inne stanowiska z wymogiem badań według zasad dotyczących kandydatów do urzędu sędziego

Podstawy prawne
– Ustawa z dnia 27.07.2001 Prawo o ustroju sądów powszechnych. Dziennik Ustaw z 2001 r. nr 98, poz. 1070.
– Rozporządzenie Ministra sprawiedliwości z dnia 28.03.2002 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych kandydatów do objęcia urzędu sędziego – Dziennik Ustaw z 2002 r. nr. 26, poz. 263)

 • Sędziowie
 • Kuratorzy
 • Komornicy
 • Prokuratorzy
 • Syndycy
 • Asesorzy

Pozwolenia na broń nie wydaje się osobom:

 • nie mającym ukończonych 21 lat. Wyjątek – osoby, które ukończyły 18 lat a nie przekroczyły 21, mogą starać się o pozwolenie na broń na wniosek właściwego ZO PZŁ (Ustawa o broni i amunicji Dz. U. z 1999 r. Nr 53, poz. 549 z późniejszymi zmianami).
 • z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111, poz. 535, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 113, poz. 731, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i z 1999 r. Nr 11, poz. 95), lub o znacznie ograniczonej sprawności psychofizycznej.
 • wykazującym istotne zaburzenia funkcjonowania psychologicznego.
 • uzależnionym od alkoholu lub od substancji psychoaktywnych.
 • nie posiadającym miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 • co do których istnieje uzasadniona obawa, że mogą użyć broni w celach sprzecznych z interesem bezpieczeństwa lub porządku publicznego, w szczególności skazanym prawomocnym orzeczeniem sądu za przestępstwo z użyciem przemocy lub groźby bezprawnej, albo wobec, których toczy się postępowanie karne o popełnienie takiego przestępstwa (Ustawa o broni i amunicji Dz. U. z 1999 r. Nr 53, poz. 549 z późniejszymi zmianami).